Tentang Kami

1484487434888

Sie Rohani Islam OSIS SMAN 13 Jakarta yang selanjutnya disebut SRI 13. SRI 13 adalah wadah yang menghimpun pelajar muslim SMAN 13 dalam meningkatkan keimanan,keilmuan dan amal dalam kerangka ukhuwah dan dakwah Islam. SRI 13 didirikan pada tahun 1978. Angkatan pertama SRI 13 adalah angkatan lulus tahun 1980. SRI 13 berasaskan Pancasila, khususnya asas iman dan takwa dengan sepenuhnya sesuai dengan ajaran Agama Islam yang berakidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

SRI 13 memiliki status organisasi sebagai berikut :
(1) SRI 13 merupakan Ekskul Kerohanian yang berkedudukan di bawah struktur BP OSIS
(2) SRI 13 merupakan wujud dari amanah Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan
Kesiswaan Pasal 3 Ayat 2, “Materi pembinaan kesiswaan meliputi: a.Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

(3) SRI 13 merupakan Ekskul Istimewa yang memiliki sifat-sifat istimewa dibandingkan ekskul umum, di antaranya adalah semua pelajar yang beragama Islam secara sendirinya menjadi anggota SRI 13.